S.S.R
Przy Kole PZW nr 12 Brzeziny działa bardzo prężnie Społeczna Straż Rybacka, której komendantem jest kol. Krzysztof Kozłowski tel 609-226-964

Zauważyłeś kłusownictwo - zadzwoń na telefon alarmowy 609-226-964 !
Gwarantujemy anonimowość!

Społeczna Straż Rybacka

S.S.R. Książ Wielkopolski Art. 24. 1. Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć  Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa.                                      

1a. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu.

2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.                          

3. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.

4. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, określa:

1) zasady sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3;               

2) ramowy regulamin Społecznej Straży Rybackiej, określający szczegółową organizację i sposób działania tej straży.

Art. 25. 1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1 do 3 i 4 lit.b. 

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;   

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza

4) b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,                    

2.Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1 do 3 i 4 lit. b. korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym a to oznacza że korzysta z zawartej w Kodeksie Karnym ochrony za złamanie której są przewidziane sankcje karne ponieważ jest to przestępstwo:

Art. 222 Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 223 Napaść na funkcjonariusza publicznego

§ 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 224 Wymuszanie czynności urzędowych

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156, ciężki uszczerbek na zdrowiu, § 1 lub w art. 157, inne uszkodzenie ciała - średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Art. 226 Znieważenie funkcjonariusza podczas pełnienia obowiązków służbowych

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

SPRAWCA JEST ŚCIGANY Z URZĘDU PRZEZ POLICJĘ I PROKURATURĘ

Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują również tak jak każdemu z nas, prawa do tzw. zatrzymania obywatelskiego, wynikającego z art.243 § 1 kodeksu postępowania karnego oraz z art.45 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z treścią wskazanych powyżej przepisów każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa/wykroczenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa/wykroczenia jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji